Annual Meeting of the New Champions

18—20 septembre 2018 Tianjin, People's Republic of China
Moderated by

Xiaonan Chen

Panellist

Joanna Bryson

Liu Jiren

Doug Merritt

Jay Xiao Wenjie

Zhou Kui